Prawa osoby bezrobotnej

szukanie-pracyBycie osobą bez zatrudnienia nie należy do najprzyjemniejszych sytuacji. Gdy jednak tak się stanie należy pamiętać, iż osoba bez pracy swoje prawa również posiada. Jakie to prawa? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

pracaPierwszym i chyba najważniejszym prawem jest prawo do zasiłku. O tym prawie pisaliśmy niedawno, dlatego też na potrzeby niniejszego artykułu wymienimy najważniejsze rzeczy z tym prawe związane. By uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych należy spełnić pewne warunki. Po pierwsze należy zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Po drugie należy udokumentować na podstawie historii zatrudnienia, iż przez co najmniej ostatni rok w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację byliśmy zatrudnieni (jednocześnie odprowadzając odpowiedniej wysokości składki na ubezpieczenie). Zasiłek możemy otrzymać na okres od 6 do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Wysokość jest uzależniona od stażu pracy i każdego roku zmienia się (nieco rośnie). Kolejnym prawem wartym odnotowania jest dodatek aktywizacyjny oraz stypendium naukowe. Sama premia polega na tym, iż w przypadku znalezienia zatrudnienia na własną rękę możemy otrzymać dodatkowe premie od urzędu pracy. Do obecnie otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych możemy otrzymać dodatek aktywizacyjny. Wynosi on do połowy wysokości otrzymywanego zasiłku przez połowę okresu przez jaki otrzymywalibyśmy zasiłek. Dodatek również możemy otrzymać w przypadku kiedy to urząd na skierował do nowej pracy (a my ją przyjęliśmy), ale zatrudnienie jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, a wynagrodzenie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ideą tego dodatku w tym przypadku jest zniwelowanie różnicy pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym, a wynagrodzeniem otrzymywanym.

jobsUrząd pracy może również sfinansować nam koszty dalszej nauki. Gdy podejmujemy naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych lub szkole wyższej to możemy otrzymać przez okres 12 miesięcy stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, które wynosi 100% wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Następnym prawem przysługującym bezrobotnemu jest prawo do sfinansowania szkleń oraz staży. W takim przypadku przysługuje nam 120% zasiłku dla bezrobotnych (jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi minimum 150 godzin). Gdy jesteśmy przed trzydziestką możemy ubiegać się o bon szkoleniowy. Bon powoli nam na pokrycie części kosztu szkolenia (lub całego), badań lekarskich czy zakwaterowania jeżeli jest wymagane. Możemy również skorzystać ze stażu, który wynosi 6 miesięcy lub 12 miesięcy jeżeli nie ukończyliśmy 30 lat. Dodatkowo osoba bezrobotna posiadająca przynajmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia może ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi w trakcie odbywania stażu.

Podziel się swoim zdaniem.