Zakład pracy chronionej szansą na pracę dla osób niepełnosprawnych

zakład-pracy-chronionejZnalezienie pracy nie jest dzisiaj tak proste jakby się mogło wydawać. Wymagania pracodawców, którzy oczekują od osoby młodej znajomości kilku języków obcych, kilkuletniego doświadczenia zawodowego i pełnej dyspozycyjności, są już legendarne. Dodać należy, że najczęściej proponowane miesięczne wynagrodzenie to najniższa pensja krajowa czyli 1.750 zł brutto. Przy takim podejściu zarówno pracodawca jak i potencjalny pracownik nie mogą się porozumieć i wciąż tkwią w tym błędnym kole.
Ale problemy młodych osób na rynku pracy nie są wyjątkiem jeśli chodzi o całość grupy bezrobotnych. Spore problemy i trudności w znalezieniu odpowiedniej pracy mają osoby niepełnosprawne, które chciałyby podjąć zatrudnienie, a nie żyć z zasiłków i innej pomocy państwa.
Jednym z proponowanych rozwiązań jest zatrudnienie w zakładzie pracy chronionej, zwanym w skrócie ZPCh. ZPCh to pracodawca, który pracownikotrzymał ten status w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez wojewodę. Aby otrzymać taką decyzję, pracodawca musi spełnić szereg wymogów, z których najważniejsze to prowadzenie działalności nie krócej niż 12 miesięcy, zatrudnienie co najmniej 25 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, a także osiągnął przez co najmniej 6 miesięcy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednym z dwóch wariantów:
1. co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowić muszą osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. co najmniej 30% w przypadku gdy pracodawca zatrudnia osoby niewidome lub psychicznie chore lub osoby upośledzone umysłowo z znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Ważne jest to, że pomieszczenia przedsiębiorstwa, będącego zakładem pracy chronionej, muszą być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że miejsca pracy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz ciągi komunikacyjne muszą być tak zorganizowane, aby nie utrudniały poruszania się po nich osób na przykład poruszających się na wózku inwalidzkim. Naturalnie takie zakłady obowiązują także przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciw pożarowe. Ustawodawca polski wymaga także od zakładu pracy chronionej zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Zapewnienie dostępu do tych usług jest finansowane z niepełnosprawnosczakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorca tworzy go ze zwolnień m.in. z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, od czynności cywilnoprawnych czy z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (w pierwszym przedziale skali podatkowej).
Zatem zatrudnienie lub utworzenie zakładu pracy chronionej jest ciekawą i wartą rozważenia alternatywą dla osoby bezrobotnej, posiadające status osoby niepełnosprawnej.

Podziel się swoim zdaniem.