Stypendia dla bezrobotnych

pieniadzeOsoby pozostające bez pracy mają szereg form wsparcia, z których mogą skorzystać. Aby zaktywizować daną osobę urzędy pracy wysyłają na płatne szkolenia, które mają uaktualnić lub nadać nowe kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe. Aby zachęcić osoby bezrobotne do podejmowania udziału w szkoleniach czy kursach, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaplanowało w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy możliwość przyznania stypendium szkoleniowego na określonych zasadach. Kto może się starać o takie pieniądze?
Osoby bezrobotne, które zostały skierowane na staż, przygotowanie zawodowe, szkolenie lub podejmują dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych lub w szkole wyższej w formie studiów niestacjonarnych mają prawo do stypendium. Jak się je wylicza? Oto stypendium szkoleniowe (stan prawny na maj 2017 roku) obliczane jest na podstawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Obecnie wynosi ono 997,40 zł brutto pod warunkiem, że szkolenie jest nie krótsze niż 150 godzin szkoleniowych miesięcznie. Jeśli w ciągu miesiąca liczba godzin stypendiumszkoleniowych będzie niższa, to wysokość stypendium obliczane jest proporcjonalnie do niej. Ważnym zastrzeżeniem jest to, że stypendium nie może być niższe niż 20 procent zasiłku, o którym jest mowa w art. 72 ust. 1 pkt.1.
Bardzo komfortową sytuację mają osoby, które podczas odbywania szkolenia znajdą pracę lub założą własną działalność gospodarczą. Wówczas taka osoba ma prawo do ukończenia szkolenia bez pokrywania jego kosztów oraz utrzymuje prawo do stypendium szkoleniowego. Stypendium to wynosi wówczas 20 procent wysokości zasiłku dla bezrobotnych bez względu na liczbę godzin szkolenia w miesiącu. Stypendium to nie jest obciążone składkami na ubezpieczenia społeczne. Jeśli osoba, której przyznano stypendium, nie będzie uczestniczyć cały miesiąc lub szkolenie jest krótsze, jego wysokość dzieli się przez 30 dni i mnoży otrzymaną kwotę przez liczbę dni kalendarzowych okresu, za który to stypendium obowiązuje.
Jeśli osoba bezrobotna kontynuuje naukę, to przysługuje jej stypendium w wysokości 100 procent zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane przez okres 12 miesięcy lub do zakończenia nauki od dnia jej rozpoczęcia. Oczywiście stypendium nie przysługuje osobie, której wysokość dochodu na osobę w rodzinie przekroczy dopuszczalny poziom, określony w ustawie o pomocy społecznej. 20 procent zasiłku dla bezrobotnych zostanie 3047028861_1857a479f4_zprzyznane osobie, która w trakcie nauki podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą. Za niepełny miesiąc oblicza się wysokość stypendium tak jak w przypadku stypendium szkoleniowego.
Za staż i przygotowanie do zawodu przysługuje stypendium w wysokości 120 procent zasiłku dla bezrobotnych.

Podziel się swoim zdaniem.