Prace interwencyjne

ulicaPrace interwencyjne już od jakiegoś czasu są popularnym środkiem do zatrudnienia osoby bezrobotnej. Oznaczają one zatrudnienie osoby znajdującej się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z częściowym dofinansowaniem na umowę o pracę. Stronami takiego zatrudnienia jest pracodawca oraz powiatowy urząd pracy. Celem pracy interwencyjnych jest wspieranie osób bezrobotnych.
Ważne jest to, że na pracę interwencyjne mogą liczyć nie tylko pracownicy fizyczni, ale również umysłowi. Osoba chcąca być zatrudnionych w taki sposób musi najpierw ustalić ze swoim doradcą z urzędu pracy tzw. indywidualny plan działania. Jeżeli dany bezrobotny kwalifikuje się do prac interwencyjnych umowa może zostać podpisana. Czas trwania takiej umowy zależy od decyzji powiatowego urzędu pracy i może trwać 6, 12, 18 lub 24 miesiące. W niektórych przypadkach również 4 lata.
Pracodawca przez okres trwania prac interwencyjnych otrzymuję częściową refundację składek oraz wynagrodzenia za pracownika.ple Po zakończeniu okresu umownego jest zobowiązany do utrzymania stanowiska pracy jeszcze przez 3 miesiące w przypadku gdy umowa została zawarta na 6 miesięcy, oraz 6 miesięcy jeżeli umowa została zawarta na 12 lub więcej miesięcy. Jeżeli prawodawca nie wywiąże się ze swojego zobowiązania będzie musiał zwrócić uzyskaną pomoc wraz z odsetkami ustawowymi – ma na to 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. Jeżeli natomiast to pracownik nie dotrzyma warunków umowy (zostanie zwolniony dyscyplinarnie, rozwiąże umowę) to starosta skieruje na jego miejsce innego bezrobotnego. Również w tym przypadku pracodawca musi nową osobę przyjąć, bo w przeciwnym przypadku będzie zobowiązany do zwrotu refundowanych składek oraz wynagrodzenia. Pracodawca nie musi zwracać otrzymanych benefitów tylko w dwóch przypadkach – jeżeli wywiąże się ze swojej umowy z powiatowym urzędem pracy lub jeżeli statora nie będzie miał możliwości skierowania innej osoby na miejsce poprzedniego bezrobotnego.
By zorganizować prace interwencyjne należy złożyć wniosek o ich organizację do odpowiedniego powiatowego urzędu pracy wraz z zaświadczeniami o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz inne w tym oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą wynagrodzeń swoich pracowników.zakupy Ważne jest by wniosek był zaakceptowany przez urząd przez zatrudnieniem osoby bezrobotnej.
Należy również zapamiętać, iż jeżeli po zakończeniu co najmniej 6 miesięcznego okresu zatrudnienia pracodawca będzie dalej zatrudniał osobę skierowaną na prace interwencyjne przez co najmniej kolejne 6 miesięcy oraz po tym okresie nie rozwiąże umowy o pracę to będzie mógł liczyć na jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie więcej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym momencie. Prace interwencyjne udzielane są w ramach pomocy de minimis.

Podziel się swoim zdaniem.