Poznaj atom

Zdaniem międzynarodowych ekspertów Polska dobrze przygotowuje się do programu jądrowego

Wtorek 30 kwietnia 2013

Polska jest na dobrej drodze do zapewnienia bezpieczeństwa przyszłych elektrowni jądrowych. Taki wniosek płynie z wstępnego raportu przygotowanego przez międzynarodową grupę ekspertów pod egidą Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

Eksperci z 11 państw oraz przedstawiciele MAEA przybyli do Polski w ramach misji IRRS (ang. Integrated Regulatory Review Service – zintegrowany przegląd dozoru jądrowego).

Celem misji było porównanie istniejącej infrastruktury i sposobu funkcjonowania państwowego dozoru bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce, realizowanego przez Prezesa PAA, z zasadami, wymaganiami i wytycznymi norm bezpieczeństwa MAEA oraz doświadczeniami i dobrymi praktykami innych krajów w tym obszarze. Porównanie to dotyczyło zarówno wykonywania przez PAA bieżących funkcji dozorowych w odniesieniu do istniejących obiektów i działalności, jak i przygotowania do pełnienia roli dozoru jądrowego w odniesieniu do przyszłych obiektów energetyki jądrowej, poczynając od najwcześniejszych faz ich realizacji.

Eksperci misji dokonali przeglądu przepisów prawnych, obserwowali pracę inspektorów dozoru jądrowego i ocenili przygotowanie Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) jako instytucji nadzorującej bezpieczne wykorzystanie źródeł promieniowania jonizującego.

W związku z możliwością przystąpienia Polski do realizacji programu jądrowego, szczególną uwagą poświęcono zapewnieniu bezpieczeństwa elektrowni jądrowych. Sama misja poświęcona była jednak analizie wszystkich zadań PAA, również tych niezwiązanych z energetyką jądrową.

Eksperci pochwalili zarówno wysiłki PAA i innych instytucji, jak i obowiązujące prawo. „Zarówno polskie przepisy, jak i działania PAA zapewniają Polakom silną ochronę przed promieniowaniem”, powiedział Robert Lewis z amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (NRC), kierujący pracami misji IRRS w Polsce.

Misja IRRS przygotowała zestaw zaleceń i sugestii mających pomóc Rządowi, PAA i innym instytucjom w usprawnieniu swoich działań. „Zarówno sama misja IRRS, jak i przygotowania do niej, zmotywowały nas do jeszcze większego wysiłku w celu poprawy bezpieczeństwa i pomogły PAA w ocenie naszych działań”, powiedział Prezes PAA Janusz Włodarski.

Ocena ekspertów pokazuje, że PAA dobrze przygotowuje się do wypełniania swoich zadań w przyszłości. Obejmuje to zarówno gotowość do podjęcia działań w przypadku decyzji Rady Ministrów o przystąpieniu do realizacji programu energetyki jądrowej, jak i kontynuację obecnych zadań niezależnie od rozstrzygnięć Rządu.

Wstępny raport z misji został przekazany Państwowej Agencji Atomistyki. Jego ostateczna wersja zostanie zaprezentowana Polsce za ok. trzy miesiące i zostanie upubliczniona przez PAA.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Zasadniczym jego zadaniem jest nadzór nad prowadzeniem działalności wykonywanych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (np. kontrola obiektów jądrowych, nadzór nad wykorzystaniem źródeł promieniotwórczych w przemyśle, medycynie lub w działalności naukowej, nadzór nad transportem źródeł i bezpiecznym postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi) oraz ocena sytuacji radiacyjnej kraju.

Informacja prasowa PAA, www.paa.gov.pl
Facebook