Poznaj atom

Wpływ programu jądrowego na polską gospodarkę. Korzyści dla gospodarki narodowej

Piątek 22 czerwca 2018

Departament Energii Jądrowej ME przygotował serię 10 biuletynów informacyjnych przybliżających tematykę energetyki jądrowej. Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym numerem pt. „Wpływ programu jądrowego na polską gospodarkę. Korzyści na poziomie gospodarki narodowej”.

Wpływ przemysłu jądrowego na gospodarkę narodową to przede wszystkim:
• Wysoka wartość dodana i znaczny udział w PKB.
• Duża liczba miejsc pracy, w większości wymagających wysokich kwalifikacji zawodowych.
• Stabilizacja cen energii i utrzymanie niskich kosztów działalności biznesowej.
• Stymulowanie prac badawczo-rozwojowych, zwłaszcza w dziedzinach związanych z przemysłem ciężkim i inżynierią materiałową.
• Wzrost jakości produkcji i usług przemysłu poprzez wysokie standardy i wymogi jakościowe, zarówno dla materiałów (stal, beton, tworzywa sztuczne), urządzeń (pompy, zawory, turbiny, elektronika), jak i procedur postępowania pracowników.

Wymienione oddziaływania zaobserwowano w państwach z działającymi elektrowniami jądrowymi (EJ). W Korei przemysł jądrowy ma 1,3% udział w tworzeniu PKB, co należy uznać za wartość wysoką, zważywszy bardzo duże uprzemysłowienie kraju. Korea w ciągu 17 lat z importera technologii jądrowych stała się ich eksporterem.

Elektrownie jądrowe, dzięki niewielkiemu zapotrzebowaniu na paliwo (w tym możliwości jego wieloletniego magazynowania) i stabilnej, przewidywalnej pracy, mają wymierny gospodarczo wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju.

W kilku państwach europejskich jądrowe bloki energetyczne II i III generacji (reaktory lekkowodne o mocy 300-1700 MW) pracują w trybie częściowej kogeneracji, wytwarzając również ciepło użytkowe dla miejskich sieci ciepłowniczych czy zakładów przemysłowych. Następnie ciepło to można wykorzystać do produkcji chłodu.

Reaktory energetyczne mogą dodatkowo produkować radioizotopy dla medycyny i przemysłu – praktykowane jest to m.in. w USA, Kanadzie, Korei Płd. i Chinach. Produkcja radioizotopów jest niezwykle rentowna, a rynek światowy uważany jest za bardzo perspektywiczny. W Korei Płd. Produkcja radioizotopów wnosi wkład do PKB na poziomie 0,66%.

Elektrownie jądrowe w niektórych krajach (m.in. w USA, Japonii) są wykorzystywane do zasilania instalacji odsalania wody morskiej. W obecnym stuleciu będzie miało to duże znaczenie gospodarcze ze względu na coraz większy deficyt wody użytkowej. Według danych Eurostatu, Polska zajmuje 24. miejsce wśród 27 państw UE pod względem zasobów wody słodkiej przypadającej na mieszkańca.

Przemysł jądrowy jest stymulatorem rozwoju wielu dziedzin nauki. Prace zlecane przez urząd
dozoru jądrowego i operatora EJ dotyczą takich dziedzin jak fizyka jądrowa, chemia jądrowa, radiochemia, chemia polimerów, inżynieria materiałowa, informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, ochrona środowiska, czy gospodarka wodno-sanitarna.
Facebook