Poznaj atom

Powstaną atomowe komitety informacyjne

Środa 25 lipca 2012

Mieszkańcy gmin, w których zlokalizowane zostaną elektrownie jądrowe będą mogli tworzyć komitety informacyjne, które zapewnią im dostęp do bieżących informacji o funkcjonowaniu takich obiektów. 23 lipca 2012 r. minister gospodarki podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i działania Lokalnych Komitetów Informacyjnych oraz współpracy w zakresie obiektów energetyki jądrowej.

- Społeczności lokalne mają prawo do wszechstronnej informacji na temat działania elektrowni jądrowej, zarówno korzyści, jak i utrudnień z tym związanych. Lokalne Komitety Informacyjne umożliwią uzyskanie pełnej wiedzy przede wszystkim na temat bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów jądrowych – powiedziała Pełnomocnik Rządu ds. Polskie Energetyki Jądrowej Hanna Trojanowska.

Powoływane przez mieszkańców komitety będą reprezentować lokalną społeczność wobec inwestora oraz operatora elektrowni jądrowej. Przewodniczący LKI będzie mógł organizować cykliczne spotkania z kierownictwem tych jednostek, przedstawiać opinie obywateli oraz wnioskować o uzyskanie informacji i wyjaśnień, m.in. nt. wpływu obiektu na zdrowie ludzi i środowisko. Inwestor lub operator będą zobowiązani udzielić takich informacji i wyjaśnień w ciągu 14 dni.

W przypadku wniosku o udzielenie informacji związanej ze zdarzeniem objętym Międzynarodową Skalą Zdarzeń Jądrowych i Radiologicznych (lINES) odpowiedź będzie udzielana niezwłocznie.

Uzyskane informacje będą przekazywane wszystkim mieszkańcom gmin za pośrednictwem biuletynów informacyjnych lub stron internetowych.

***

Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 39n ust. 9 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z pón. zm.). Wejdzie w życie 14 dni od momentu ogłoszenia.

Facebook