Poznaj atom

Międzynarodowa Agencja Energii Jądrowej dobrze ocenia realizację polskiego programu jądrowego

Poniedziałek 25 marca 2013

W piątek 22 marca br. dobiegła końca tygodniowa wizyta ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w ramach Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej (INIR). Ostateczny raport zostanie zaprezentowany pod koniec czerwca, ale już teraz członkowie misji docenili Polskę m.in. za wysokie standardy współpracy w ramach konsultacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz za wdrożenie nowoczesnych regulacji prawnych. MAEA dobrze oceniła całość przygotowań do wdrożenia Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ).

Celem wizyty ekspertów Agencji było wsparcie starań Polski w zakresie możliwie najlepszego przygotowania się do wdrożenia PPEJ oraz ocena rozwoju krajowej infrastruktury jądrowej. MAEA opracowała wytyczne, które pomagają krajom wdrażającym energetykę jądrową zapewnić bezpieczne, odpowiedzialne i zrównoważone wykorzystanie tej technologii. O przeprowadzenie misji INIR Polska wystąpiła w 2009 roku.

„Wyniki misji MAEA nas bardzo satysfakcjonują ale i motywują do dalszych starań w przygotowaniu naszego programu jądrowego – powiedziała Hanna Trojanowska, Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki JądrowejPolska wdraża PPEJ w oparciu o najlepsze standardy i przy bliskiej współpracy z Agencją. Nadal będziemy korzystać z zaplecza eksperckiego oraz pięćdziesięcioletniego doświadczenia jakim dysponuje Agencja by móc wdrożyć ten pionierski w skali krajowej projekt”.

Wnikliwej analizie zostało poddanych 19 obszarów PPEJ, takich jak np.: ramy prawne polityki krajowej i zarządzania wdrożeniem PPEJ, bezpieczeństwo fizyczne i systemy zabezpieczeń, ramy regulacyjne, obejmujące bezpieczeństwo jądrowe i ochronę przed promieniowaniem jonizującym, rozwój zasobów ludzkich i zaplecza naukowo-badawczego oraz zaangażowanie przemysłu oraz proces zamówień i dostaw. W INIR wzięły udział kluczowe podmioty zaangażowane w realizację Programu czyli: Ministerstwo Gospodarki, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowa Agencja Atomistyki, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Urząd Dozoru Technicznego, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych oraz firmy - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. i PGE Energia Jądrowa S.A. oraz PGE EJ1 Sp. z o.o.– inwestor/operator pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

„Polska zrobiła bardzo duży postęp w rozwoju krajowej infrastruktury jądrowej. W wielu obszarach zostały spełnione wymogi dla krajów gdzie projekty jądrowe są na kolejnych, zaawansowanych etapach realizacji – powiedział Juan Carlos Lentijo, przewodniczący misji INIRW szczególności warto podkreślić prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki i inwestora, proces zaangażowania zainteresowanych stron, w tym w ramach konsultacji transgranicznych”.

Ostatnio misje INIR realizowane były w 9 krajach, między innymi w: Wietnamie, Białorusi, Chile, Indonezji, Republice Południowej Afryki czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. We wstępnej ocenie polskiego programu eksperci MAEA wyróżnili dobre praktyki, w tym proces konsultacji prowadzonych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Przekazano też rekomendacje i zalecenia co do dalszego rozwoju Programu. Całościowy Raport zostanie przekazany Polsce w czerwcu.

Facebook