Krajowy Fundusz Szkoleniowy

pracaKrajowy Fundusz Szkoleniowy jest funduszem przeznaczonym na dofinansowywanie kształcenia ustawicznego pracowników, ale również pracodawców. Jego celem jest przeciwdziałanie utraty pracy, co za tym idzie walka z bezrobociem zanim jeszcze do niego dojdzie. Inicjatywa słuszna i wielce pomocna. Czym jest dokładnie KFS i kto może się ubiegać o środki z funduszu? Zapraszamy do naszego artykułu.

pieniądzeKrajowy Fundusz Szkoleniowy jest wydzieloną częścią Funduszu Pracy. Jego główne działanie polega na zapobieganiu utracie zatrudnienia przez osoby pracujące, których kompetencje stały się już nieadekwatne do wciąż rozwijającej się i postępującej gospodarki. Fundusz pokrywa 80% kosztów kształcenia pracownika, a w przypadku mikroprzedsiębiorców (zatrudniających do 10 pracowników) może sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Ważne jest by nie przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Jakie koszty mogą zostać pokryte? Otóż są to: kursy i studia podyplomowe, które są realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy, dzięki którym można uzyskać dyplomy potwierdzające zdobyte umiejętności czy kwalifikacje, badania lekarskie oraz psychologiczne, a także ubezpieczenie związane z podjętym kształceniem. W celu uzyskania dofinansowania pracodawca musi złożyć odpowiedni wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w dwóch formach: elektronicznej i papierowej.

kasaWniosek w formie elektronicznej należy opatrzyć podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisać potwierdzonym profilem zaufanym. W formie papierowej, należy wiosek uzupełnić, wydrukować i podpisać oraz złożyć w urzędzie powiatowym. We wniosku powinny znaleźć się podstawowe dane pracodawcy, działania jakie mają być sfinansowane (kursy, studia, egzaminy, badania lekarskie, itd.), liczba osób kształconych, koszty kształcenia, terminy kształcenia, uzasadnienie potrzeb odbycia kształcenia, uzasadnienie wyboru realizatora kształcenia ustawicznego oraz informacje o planach dotyczących dalszego zatrudnienia osoby objętej dofinansowaniem. Należy pamiętać, iż nabór wniosków jest ściśle związany z limitem środków dostępnych w danym urzędzie na tego typu szkolenia. W przypadku przyznania dofinansowania, pracodawca podpisuje umowę ze starostą, w której zostają szczegółowo określone warunki wsparcia oraz obowiązki obu stron. Realizacja samej umowy podlega kontroli i na żądanie starosty lub powiatowego urzędu pracy pracodawca ma obowiązek udzielić wszelkich informacji dotyczących przyznanych środków, ich wykorzystania oraz osób objętych dofinansowaniem.

Podziel się swoim zdaniem.