Bezrobotny – kiedy nie otrzyma zasiłku?

utrata-zasiłkuPrawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu, który jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy. Rejestracja ta jest więc niezbędna by ubiegać się o zasiłek. Jakie są jednak przesłanki utraty zasiłku dla bezrobotnych? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

 

bez-prayOsobie bezrobotnej nie będzie przysługiwał zasiłek jeżeli odmówił bez uzasadnienia przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia, pracy zarobkowej, stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego, wykonania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności kandydata do pracy lub udziału w innej formie pomocy. Jeżeli osoba odmówiła na jedną z powyższych aktywności to będzie mogła ubiegać się ponownie o zasiłek po 120 dnia (w przypadku pierwszej odmowy), 180 dniach (w przypadku drugiej odmowy), 270 dniach (w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy). Kolejną przesłanką do nieotrzymania zasiłku jest moment, w którym dana osoba w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w PUP rozwiązała stosunek pracy za wypowiedzeniem lub porozumieniem stron (chyba że porozumienie nastąpiło z powodów upadłości czy likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy). Następnie nie otrzyma zasiłku osoba, która zarejestrowała się jako bezrobotny w okresie zgłoszonego do odpowiedniej ewidencji zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej. Będzie jednak mogła takie prawo nabyć po upływie 90 dni od dnia zarejestrowania w odpowiednim urzędzie pracy. Po wtóre nie otrzyma zasiłki osoba, która w okresie 6 miesięcy  przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodowała rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia (zasiłek otrzyma po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy).

zasiłekNie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych również osoba, która otrzymała przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej, albo otrzymała odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Należy również zwrócić uwagę, iż osoby powyżej 50 roku życia, po upływie 180 dni od dnia zarejestrowania w odpowiednim urzędzie pracy mogą ubiegać się o przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego, pod warunkiem spełnienia prawa do nabycia tego świadczenia określonego w odrębnych przepisach. Należy pamiętać, iż zasiłek (mimo iż jest niewielki) może w trudnych sytuacja życiowych być zastrzykiem gotówkowym, bez którego będzie ciężko przeżyć dlatego należy posiadać wiedzę na temat jego ewentualnej utraty.

Podziel się swoim zdaniem.