Bezrobocie – zmiany od 2019 roku

pieniadzeIstnieje wiele dziedzin gospodarki w naszym pięknym kraju, które rzadko są prawnie nowelizowane. Jedna z takich dziedzin dotyczy bezrobotnych. W sejmie jednak jest projekt nowej ustawy, która w swoich postanowieniach wprowadzić może wiele zmian w stosunku do osób bezrobotnych. Jakie to zmiany? Zapraszamy do zapoznania się naszym artykułem.

monetyNowy projekt został przygotowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Najważniejsze zmiany mają dotyczyć pomocy długotrwale bezrobotnym oraz zmiany w zasiłkach dla osób o odpowiednim stażu pracowniczym. Jeżeli plany ministerstwa się ziszczą to nowe prawo może obowiązywać już od początku przyszłego roku. Projekt został przygotowany w związku z niskim bezrobociem, które mamy obecnie w Polsce. Nacisk w propozycji ministerstwa jest kładziony w głównej mierze na efektywną pomoc osobom długotrwale bezrobotnym. Nowa ustawa ma sprawić, iż urzędy odpowiedzialne za pomoc dla osób bezrobotnych mają działać bardziej efektywnie. Co ma się zmienić? Otóż urzędy będą miały możliwość zastosowania wybranej przez siebie formy pomocy w stosunku do konkretnego bezrobotnego. Ma się również zmienić sama liczba form pomocy, co ma przyspieszyć działania urzędów oraz polepszyć ich efektywność. Nowe przepisy nie uwzględniają (tak jak dotychczasowe) profilowania bezrobotnych, a więc oznacz to odejście od wskazania, których grup docelowych dotyczy dana forma pomocy. Obecnie gdy przychodził bezrobotny do urzędu, to urząd kwalifikował go na podstawie ankiety do jednej z trzech grup. Każdy bezrobotny w zależności od kwalifikacji mógł liczyć na nieco inną pomoc. Grupy te dotyczyły osób, które mogą łatwo znaleźć pracę, osób wymagających wsparcia oraz osób długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji. Taki mechanizm był poddawany krytyce jako dyskryminujący i mało efektywny. Ministerstwo chce by ten system przestał funkcjonować od stycznia 2019 roku.

bezrobocieInnym planem pomysłodawców zmian jest rezygnacja z obowiązkowego opracowywania indywidualnych planów działania dla bezrobotnych z wyjątkiem osób mających największe trudności ze znalezieniem pracy – mowa tutaj oczywiście o trwale bezrobotnych. Nowe przepisy mają również nakładać obowiązek ścisłego współdziałania z właściwymi ośrodkami pomocy społecznej w celu aktywizacji bezrobotnych. Mają to umożliwić procedury nakładające na dyrektorów takich placówek zobowiązania do podpisywania porozumień oraz do podejmowania wspólnych działań, które umożliwiłyby długotrwale bezrobotnym powrót na rynek pracy. Również dodatkowo ma być zwiększona pomoc dla długotrwale bezrobotnych poprzez udzielenie im pierwszeństwa w szkoleniach kwalifikacyjnych czy też skierowaniu do spółdzielni socjalnej w celu podjęcia pracy. Za nowymi przepisami mają również iść większe pieniądze. Jeszcze drobna zmiana ma dotyczyć osób bezrobotnych z co najmniej trzydziestoletnim stażem pracy – mają oni otrzymywać wyższe zasiłki wynoszące 130 procent zasiłku podstawowego.

Podziel się swoim zdaniem.