Poznaj atom

Spotkanie z ekspertami MAEA w MG

Czwartek 05 lutego 2015

W dniach 3-5.02.2015 roku odbyło się w Ministerstwie Gospodarki spotkanie z ekspertami Międzynarodowej Agencji Jądrowej w Wiedniu. Głównym tematem rozmów był "Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym".

W rozmowach z ekspertami MAEA wzięli udział przedstawiciele Departamentu Energii Jądrowej MG, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Państwowej Agencji Atomistyki i innych instytucji związanych z postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi w Polsce.

W trakcie spotkania eksperci zapoznali się z projektem dokumentu pn. "Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym" oraz stanem realizacji "Polskiego Programu Energetyki Jądrowej".

Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym (Krajowy plan) określa działania w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem, zgodnie z art. 57c ustawy – Prawo atomowe Ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 587). Ostatnio nowelizacja Prawa atomowego wdrożyła do polskiego porządku prawnego dyrektywę Rady 2011/70/Euratom ustanawiającej ramy wspólnotowe w powyższam zakresie (Dz. Urz. UE L 199 z 2 sierpnia 2011 r., str. 48).

Krajowy plan jest narzędziem do wdrażania zgodnych z przepisami krajowymi i wymogami międzynarodowymi zasad postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Podsumowuje on także politykę państwa w tym zakresie, identyfikuje nowe potrzeby i określa cele dalszych prac. Przedstawia ogólny zarys istniejących oraz nowe metody postępowania z odpadami promieniotwórczymi, z uwzględnieniem ich podziału na kategorie, jak również zapewnienia spójności w postępowaniu z tymi substancjami.

Równie istotną kwestią w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi jest udział społeczeństwa. Dlatego też przejrzystość, dialog i konsultacje z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego znajdują się w centrum przewidzianych w Krajowym planie działań.

Krajowy plan jest wynikiem współpracy wszystkich instytucji zaangażowanych w postępowanie z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, z uwzględnieniem doświadczeń innych krajów. Pokazuje on także, że Polska posiada wiedzę i doświadczenie, niezbędne do zapewnienia realizacji tego zadania.

Przeprowadzono już konsultacje publiczne projektu Krajowego planu. W tej chwili jest on na etapie Strategicznej oceny oddziaływana na Środowisko. Po jej zakończeniu zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych, a po przyjęciu przez Radę Ministrów przekazany Komisji Europejskiej.

Eksperci MAEA po przeprowadzonej szczegółowej dyskusji na temat Planu i proponowanych w nim działań wysoko ocenili merytoryczny poziom jego przygotowania.
Facebook