Poznaj atom

Rząd wkrótce przyjmie Program polskiej energetyki jądrowej

Czwartek 23 stycznia 2014

Na jednym z najbliższych posiedzeń Rady Ministrów zostanie przyjęty Polski Program Energetyki Jądrowej - zapowiada Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej.

- Projekt PPEJ, który został przedłożony Radzie Ministrów jest mapą drogową pokazującą co należy zrobić, aby energetykę jądrową w Polsce wdrożyć. Ustanawia cele i sposoby do ich osiągnięcia a także określa ramowy harmonogram prac inwestora - wyjaśnia Hanna Trojanowska.

Hanna Trojanowska podkreśla, że pomimo braku PPEJ udało się stworzyć prawne i instytucjonalne podstawy do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Przyjęto m.in. dwie ważne ustawy. Pierwszą z nich była nowelizacja ustawy Prawo atomowe pod kątem wdrażania energetyki jądrowej wraz z katalogiem prac niezbędnych dla projektowania, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowej. Przyjęto także regulacje dot. gospodarki odpadami radioaktywnymi. Druga z przyjętych ustaw to tzw. ustawa inwestycyjna z 2011, zawierająca m.in. zestaw ścieżek administracyjnych mających ułatwić budowę i eksploatację elektrowni jądrowej.

Hanna Trojanowska zwraca uwagę na współpracę z Państwową Agencją Atomistyki (PAA), przechodzącą zmiany strukturalne w celu dostosowania się do nowych zadań.

- Rozpoczęliśmy również proces kształcenia kadr dla elektrowni jądrowych oraz zaplecza naukowo-badawczego, dużą rolę odegrała tu współpraca z francuską agencją ds. energetyki jądrowej, gdzie polscy specjaliści odbyli staże - mówi Hanna Trojanowska.

Prowadzone są także działania edukacyjno-informacyjne. - Warunkiem akceptacji społecznej jest podniesienie wiedzy o obiektach energetyki jądrowej - podkreśla Hanna Trojanowska. Jak przyznaje, sytuacja budżetowa skomplikowała plany rządu dot. prowadzenia kampanii z większym rozmachem.

Zgodnie z projektem PPEJ do końca 2016 r. wybrana ma zostać lokalizacja pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce oraz wybrany ma zostać dostawca technologii dla elektrowni. Zdaniem Hanny Trojanowskiej jest to termin możliwy do spełnienia.
Facebook