Poznaj atom

Program Jądrowy w Republice Korei cz. 3 - bezpieczeństwo i ochrona radiologiczna

Czwartek 19 września 2013

Organy dozorowe, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, kultura techniczna
Najwyższym organem decyzyjnym Korei Płd. w zakresie polityki nuklearnej jest Komisja ds. Energii Jądrowej - Atomic Energy Commission (AEC) kierowana osobiście przez premiera.

Ogólna odpowiedzialność za prace badawczo-rozwojowe, bezpieczeństwo jądrowe i system zabezpieczeń Układu NPT (safeguards) spoczywa na Ministerstwie Szkolnictwa, Nauki i Techniki – Ministry of Education, Science & Technology (MEST).

W 2011 roku zreorganizowano państwowy system bezpieczeństwa jądrowego i powołano nowy niezależny organ nadzoru nad programem jądrowym (z przewodniczącym w randze ministra) podległy prezydentowi - Nuclear Safety and Security Commission (NSSC), który odpowiada za licencjonowanie, inspekcje, reagowanie na wypadek awarii, nieproliferację i system zabezpieczeń Układu NPT, kontrolę eksportu oraz fizyczną ochronę obiektów jądrowych. Państwowy instytut Korean Institute of Nuclear Safety (KINS) został wyznaczony do realizacji zadań jako TSO podczas gdy głównym zadaniem MEST jest promowanie energetyki jądrowej.

Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii – Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE) jest odpowiedzialne za politykę energetyczną, budowę i eksploatację elektrowni jądrowych, dostawy paliwa jądrowego oraz gospodarkę odpadami promieniotwórczymi. Nadzoruje ona główne podmioty zaangażowane w energetykę jądrową takie jak: KEPCO, KHNP, KNFC, NETEC przy czym KEPCO sprawuje kontrolę nad pozostałymi. Informacją publiczną w zakresie energetyki jądrowej zajmuje się Korea Nuclear Energy Foundation (KNFF), która podlega MOTIE.

W następstwie awarii w Fukushimie przeprowadzono natychmiastową ocenę wszystkich lokalizacji bloków jądrowych oraz MEST dokonał niezależnej kontroli każdej elektrowni jądrowej. Podobnego przeglądu dokonała także MAEA. W ramach realizacji zaleceń pokontrolnych rozpoczęto realizację szeregu przedsięwzięć podnoszących bezpieczeństwo jądrowe:
 • Podniesienie do 10 m bariery brzegowej w elektrowni Kori-1;
 • Instalacja wodoszczelnych drzwi do pomieszczeń, gdzie znajdują się awaryjne generatory diesla;
 • Zabezpieczenie zapasowych baterii elektrycznych przed możliwością zalania wodą;
 • Rozmieszczenie w każdej elektrowni pojazdów z przenośnymi zestawami generatorów diesla;
 • Zabezpieczenie pomp cyrkulacyjnych obwodu chłodzenia przed możliwością zalania wodą;
 • Zainstalowanie pasywnych (bez konieczności zasilania energią elektryczną) układów rekombinacji wodoru;
 • Poprawienie systemów dekompresji i wentylacji w obudowach bezpieczeństwa;
 • Poprawienie działania sejsmicznych automatycznych systemów wyłączenia awaryjnego.
Na inwestycje te przewiduje się wyasygnowanie środków finansowych w wysokości ok. 1 mld USD w ciągu 5 lat.

Pozycję KEPCO na rynku międzynarodowym może osłabić przypadek braku odpowiedniej kultury technicznej oraz seria fałszerstw dokumentacji jakie miały miejsce w latach 2012/2013:
 • W 2012 r. koreańskim przemysłem jądrowym wstrząsnęła informacja o tym, że tysiące elementów użytych do budowy elektrowni jądrowych posiadało sfałszowane certyfikaty bezpieczeństwa. W wyniku przeprowadzonej kontroli nadzór jądrowy ustalił, że niektóre partie urządzeń miało sfałszowanych 60 certyfikatów jakości dotyczących 7682 komponentów dostarczanych w latach 2003-2012 przez 7 krajowych dostawców i 1 firmy z USA. Większość z nich została zainstalowana w 5 blokach jądrowych (Hanbit-3,4,5,6 oraz Hanul-3). Przeciwko kilkudziesięciu pracownikom KHNP wniesiono oskarżenia do sądu za branie łapówek od dostawców części i urządzeń, które nie spełniały odpowiednich norm technicznych. Reaktory te zostały wyłączone i ponowne ich uruchomienie może nastąpić po wymianie wadliwych części, co może potrwać do końca 2013 r.
 • W maju br. ujawniono, że w czterech reaktorach sfałszowano wyniki testów przewodów w instalacjach odpowiedzialnych za ich kontrolę bezpieczeństwa. Przewody te nie przeszły od 9 do 12 testów związanych z ich zachowaniem w przypadku zakłócenia chłodzenia reaktora. W związku z tym do czasu wymiany wadliwych przewodów wyłączono dwa bloki energetyczne Shin Kori-2 i Shin Wolsong-1 oraz polecono wstrzymać oddanie do ruchu Shin Kori-1, który był wyłączony na okres remontu oraz opóźnić oddanie do eksploatacji Shin Wolsong-2.
 • W lutym 2012 r. podczas remontu reaktora Kori-1 w wyniku błędu robotnika nastąpiło całkowite przerwanie zasilania reaktora na 12 min., co doprowadziło do wzrostu temperatury rdzenia z 36,90C do 58,30C oraz wzrost temperatury wody w basenie wypalonego paliwa o 0,50C. W wyniku tego incydentu w kwietniu 2012 r. podał się do dymisji dyrektor KHNP Jong-shin Kim.
Kolejne ujawniane fakty zdaniem ekspertów od bezpieczeństwa jądrowego z uniwersytetu w Seulu pozwalają sądzić, że w przemyśle jądrowym wytworzyła się swoista kultura zmowy o charakterze mafijnym pomiędzy dostawcami urządzeń, ich odbiorcami i instytucjami kontrolnymi. Może to rodzić poważne obawy o bezpieczeństwo eksploatowanych obecnie i budowanych w przyszłości obiektów jądrowych.

Ujawniony skandal korupcyjny stawia również pod znakiem zapytania plany przyszłej ekspansji przemysłu jądrowego na rynki zagraniczne. Brak wewnętrznego systemu odporności na korupcję w tym przemyśle może bowiem spowodować utratę przewagi nad rywalami w postaci oferowanej niezawodności przy niskich kosztach budowy.

Elektrownie jądrowe w Republice Korei. (Żródło: Korean Nuclear Energy Comission)
Facebook