Poznaj atom

Prognoza zapotrzebowania Polski na energię elektryczną

Piątek 07 września 2012

W 2011 roku w Polsce produkcja energii elektrycznej wyniosła ponad 163 TWh, natomiast krajowe zapotrzebowanie 158 TWh. Tendencja wzrostowa popytu na energię elektryczną utrzymuje się od połowy lat dziewięćdziesiątych. Według Agencji Rynku Energii krajowa produkcja energii elektrycznej ma wynieść w 2030 roku ok. 210 TWh przy krajowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną na poziomie 190 TWh.

Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia prawidłowej pracy systemu elektroenergetycznego jest utrzymanie w każdej chwili równowagi pomiędzy podażą i popytem na energię elektryczną, dlatego moc zainstalowana w elektrowniach musi być znacznie wyższa od średniorocznego obciążenia systemu elektroenergetycznego. Jednym z charakterystycznych punktów na krzywej zapotrzebowania na moc jest szczyt – przedział czasu, w którym jest ono największe. Obecnie moc w szczycie popytu w Polsce wynosi ok. 25 000 MW. Agencja Rynku Energii prognozuje, że w roku 2030 moc w szczycie wyniesie ok. 33 300 MW. Moc zainstalowana w elektrowniach musi być jednak znacznie wyższa od mocy szczytowej, ze względu na utrzymanie odpowiedniej rezerwy na nieprzewidziane zmiany obciążenia systemu elektroenergetycznego, zastąpienie jednostki wytwórczej, która uległa awarii, remontów jednostek wytwórczych czy rezerwowaniu jednostek, których pracę nie do końca można przewidzieć – np. źródeł wiatrowych. Moc zainstalowana pod koniec 2011 roku we wszystkich krajowych jednostkach wytwórczych wyniosła 37 367 MW. Szacuje się, że do 2030 roku powinna ona wynosić ok. 46 500 MW. Niestety zdecydowana większość jednostek wytwórczych jest przestarzała i do 2030 roku zostaną wyłączone z eksploatacji jednostki o łącznej mocy ponad 16 000 MW. Aby tę moc odbudować należy budować jednostki wytwórcze, które będą w stanie zastąpić stare bloki energetyczne oraz budować zupełnie nowe, które pokryją rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Obecnie ponad 90% energii elektrycznej powstaje w elektrowniach cieplnych, których paliwem jest węgiel kamienny lub brunatny. Produkcja energii elektrycznej z innych źródeł takich jak elektrownie gazowe, wodne czy odnawialne źródła energii wyniosła w 2011 roku kolejno 2,67%, 1,55% oraz 1,74%. Aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju i sprostać wymaganiom unijnej polityki klimatycznej należy zdywersyfikować odpowiednio strukturę wykorzystywanych paliw używanych do wytwarzania energii elektrycznej. Ważnym elementem jest zwiększenie udziału źródeł niskoemisyjnych – odnawialnych, jądrowych i węglowych wyposażonych w instalację CCS. Do 2030 roku udział energii odnawialnej w „miksie elektroenergetycznym” (strukturze wytwórczej) będzie dość duży, bo planowo ma wynosić ok. 15%. Oczywiście nie należy zapomnieć, że w większości są to źródła, które nie są w stanie zapewnić produkcji energii elektrycznej w ściśle określonym czasie, dlatego rozbudowa OZE pociąga za sobą konieczność budowy jednostek wytwórczych, które będą w stanie zastąpić np. źródła wiatrowe w trakcie bezwietrznej pogody (ich udział w produkcji energii odnawialnej ma być największy). Do tego jest potrzebna budowa dużych elektrowni systemowych oraz gazowych – ze względu na ich bardzo dobre zdolności regulacyjne.

Obecny oraz przewidywany udział w krajowej produkcji energii poszczególnych grup elektrowni przedstawiono w poniższej tablicy:Tablica. 1: Procentowy udział w 2011 oraz 2030 roku w produkcji energii elektrycznej według rodzajów paliw.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, wieku obecnych jednostek wytwórczych oraz zobowiązań Polski nie tylko należy odbudować moc starszych jednostek, ale również budować nowe przy wykorzystaniu każdej możliwej i uzasadnionej ekonomicznie technologii w szczególności technologii niskoemisyjnych.

Facebook