Poznaj atom

Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030

Wtorek 13 marca 2012

Niniejszy raport został przygotowany we wrześniu 2011 r. przez Agencje Rynku Energii S.A. na zamówienie Ministerstwa Gospodarki.

Zakres opracowania wynika z obszaru analiz i obliczeń niezbędnych do określenia w kolejnych latach horyzontu prognozy struktury źródeł energii elektrycznej o najmniejszych zdyskontowanych kosztach wytwarzania energii w systemie. Obszar ten obejmuje w szczególności:

  • prognozę finalnego zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło sieciowe stosownie do prognozy rozwoju gospodarczego opublikowanej przez Ministerstwo Finansów, z uwzględnieniem aktualnej oceny możliwości racjonalizacji użytkowania energii;
  • prognozę struktury mocy i produkcji energii elektrycznej przez źródła krajowe w poszczególnych latach horyzontu prognozy dla:
    a) aktualnych projekcji wzrostu cen paliw i cen uprawnień do emisji CO2, opublikowanych przez Międzynarodową Agencję Energetyczną w „World Energy Outlook 2010”;
    b) zaktualizowanej listy zdeterminowanych źródeł energii elektrycznej, których budowę już rozpoczęto lub co do których zostały już podjęte decyzje inwestycyjne;
  • projekcję kosztów wytwarzania energii elektrycznej i cen energii elektrycznej na rynku hurtowym dla zaktualizowanej prognozy struktury źródeł energii elektrycznej;
  • prognozę emisji CO2 przez źródła wytwarzania energii elektrycznej;
  • analizę wrażliwości wyników aktualizacji na ewentualne zmiany cen paliw oraz cen uprawnień do emisji CO2, a także odchyleń programu uruchamiania źródeł zdeterminowanych, w tym ewentualnych opóźnień programu rozwoju energetyki jądrowej.


W ramach prognozy przeprowadzono dodatkowo analizę konkurencyjności reprezentatywnych elektrowni systemowych w celu określenia granicznych parametrów konkurencyjności elektrowni jądrowych.

Facebook