Poznaj atom

Polska w strukturze Banku Danych NEA/OECD

Poniedziałek 15 grudnia 2014

24 listopada br. Polska przystąpiła do Banku Danych Agencji Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (NEA/OECD). Polska jest członkiem NEA/OECD już od 2010 r., a do Banku Danych przystąpiła celem zmaksymalizowania korzyści z członkostwa w Agencji.

Misją NEA/OECD jest wspomaganie państw członkowskich w bezpiecznym, pokojowym oraz przyjaznym dla środowiska stosowaniu energii jądrowej. Agencja jest forum wymiany informacji i doświadczeń oraz promowania współpracy międzynarodowej w zakresie specjalistycznej wiedzy, także z obszaru energetyki jądrowej.

Bank Danych prowadzi Usługę Programów Komputerowych oraz Usługę Baz Danych przeznaczonych do zastosowań związanych z energią jądrową, dysponując w sumie ok. 2000 udokumentowanych pakietów.

Przystąpienie Polski do Banku Danych umożliwi wykorzystanie jego zasobów przez szkoły wyższe, instytuty naukowe i badawcze, polskie przedsiębiorstwa oraz instytucje administracji państwowej.

Podane poniżej kategorie zasobów Banku Danych wskazują na rodzaj podmiotów potencjalnie nimi zainteresowanych:

• Modele jądrowe i obliczanie przekrojów czynnych
• Obliczanie widma, generacja wielogrupowych przekrojów czynnych, zagadnienia siatek i komórek
• Projektowanie reaktorów w stanach ustalonych
• Gospodarka paliwem jądrowym i zagadnienia ekonomiczne reaktorów
• Kinetyka, sprzężone analizy neutronowe i cieplno-przepływowe
• Bezpieczeństwo radiologiczne i analiza awarii
• Wymiana ciepła w stanach ustalonych i nieustalonych, hydrodynamika, termodynamika
• Analizy wytrzymałościowe, rozkłady naprężeń
• Nagrzewanie promieniami gamma oraz projektowanie osłon
• Ogólne metody matematyczne i algorytmy obliczeniowe
• Wpływ gospodarki jądrowej na środowisko naturalne, gospodarka odpadami
• Zachowanie się i właściwości materiałów pod wpływem promieniowania, zachowanie się paliwa
• Zintegrowane bazy danych eksperymentalnych dla walidacji programów obliczeniowych.

Istotnym elementem współpracy z Bankiem Danych jest wzajemna wymiana uwag do pozyskiwanych programów komputerowych, czy baz danych oraz ich modyfikacja.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Gospodarki w zakładce Bezpieczeństwo Gospodarcze/Energetyka Jądrowa/Bank Danych (NEA/OECD)
Facebook