Poznaj atom

NIK pozytywnie oceniła realizację Programu PEJ w PAA

Piątek 22 marca 2013

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie przygotowań do wdrożenia Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Kontrola opracowania i realizacji Programu PEJ odbywała się równolegle w PAA, Ministerstwie Gospodarki i PGE S.A.

NIK oceniała stan zaawansowania prac Agencji w ramach przygotowania do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej od 2009 roku, czyli od podjęcia przez Radę Ministrów uchwały o rozpoczęciu prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej.

Ocenie Izby poddane zostały działania obejmujące:

  • przygotowanie i wdrożenie aktów prawnych niezbędnych dla umożliwienia budowy i funkcjonowania energetyki jądrowej oraz związanej z nią infrastruktury,
  • dostosowanie Państwowej Agencji Atomistyki do roli urzędu dozoru jądrowego – zmiany organizacyjne w PAA,
  • kształcenie i szkolenie kadr.

Działania Agencji we wszystkich tych obszarach zostały ocenione pozytywnie.

Kontrola NIK w PAA stanowiła część kontroli opracowania i realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, obejmującej również Ministerstwo Gospodarki i Polską Grupę Energetyczną – inwestora pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Od podjęcia przez Rząd uchwały o rozpoczęciu prac nad programem PEJ Państwowa Agencja Atomistyki przygotowuje się do roli kompetentnego i niezależnego dozoru jądrowego, prowadzącego nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną w elektrowniach jądrowych. Działania obejmowały analizę możliwości i potrzeb Agencji, jak również analizę stanu prawnego i zaproponowanie koniecznych zmian w tym zakresie.

W ramach tworzenia ram prawnych dla energetyki jądrowej w PAA przygotowano projekt założeń do nowelizacji Prawa atomowego. Pracownicy PAA współpracowali też z Rządowym Centrum Legislacji przy tworzeniu projektu samej ustawy nowelizującej, która weszła w życie 1 lipca 2011 r. Nowelizacja określiła wymagania bezpieczeństwa dla obiektów jądrowych ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni jądrowych. Ponadto w Agencji przygotowano projekty 14 rozporządzeń do znowelizowanej ustawy określających szczegółowe wymagania dotyczące m.in. lokalizacji, projektowania, rozruchu, eksploatacji i likwidacji obiektów jądrowych.

PAA przygotowała również wkład do kolejnej nowelizacji Prawa atomowego związanej z wdrożeniem do polskiego prawa postanowień dyrektywy Rady 2011/70/EURATOM ustanawiającej ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Projekt nowelizacji został następnie opracowywany przez Ministerstwo Gospodarki i znajduje się w toku uzgodnień międzyresortowych.

W celu zapewnienia funkcjonowania dozoru jądrowego, PAA rozpoczęła rekrutację i szkolenie pracowników, którzy będą uczestniczyli w procesie oceny dokumentacji bezpieczeństwa i wydawaniu zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej oraz jej nadzorowaniu. Zmieniono również strukturę organizacyjną Agencji, dostosowując ją do nowych zadań.

Wszystkie działania Agencji mają na celu zapewnienie gotowości do pełnienia roli dozoru jądrowego, gdy tylko rozpocznie się proces lokalizacji i budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

***
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
Zasadniczym jego zadaniem jest nadzór nad działalnością wykonywaną w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące oraz ocena sytuacji radiacyjnej kraju (dozór jądrowy obiektów i działalności z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego, radiacyjnego, bezpieczeństwa transportu i odpadów promieniotwórczych, ochrony fizycznej materiałów i obiektów jądrowych oraz zabezpieczeń materiałów jądrowych).
Zadanie to realizowane jest przy pomocy Państwowej Agencji Atomistyki.
 

Facebook