Poznaj atom

Misja MAEA w Polsce

Wtorek 19 marca 2013

MAEA (Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej) rozpoczęła w Ministerstwie Gospodarki Zintegrowany Przegląd Infrastruktury Jądrowej (INIR), który potrwa od 18 do 22 marca. Celem Przeglądu jest wsparcie starań Polski w zakresie możliwie najlepszego przygotowania się do wdrożenia Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Polska w 2011 roku wystąpiła o realizację Misji INIR. Wcześniej realizowane były w takich krajach jak np.: Wietnam, Białoruś, Indonezja czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W Polsce członkowie Misji spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki, w tym z Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej – Hanną Trojanowską, przedstawicielami Państwowej Agencji Atomistyki, Urzędu Dozoru Technicznego, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. oraz Inwestora pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – firmy PGE.

Zakres przeglądu dotyczy między innymi:
  • Ram regulacyjnych – obejmujących bezpieczeństwo jądrowe i ochronę przed promieniowaniem jonizujacym
  • Bezpieczeństwa fizycznego i systemów zabezpieczeń
  • Rozwoju zasobów ludzkich i zaplecza naukowo-badawczego
  • Ram prawnych polityki krajowej i zarządzania wdrożeniem PPEJ
  • Zaangażowania przemysłu oraz procesu zamówień i dostaw
  • Rynku i systemów elektroenergetycznych
  • Lokalizacji obiektów jądrowych i ochrony środowiska
W ciągu najbliższych dwóch miesięcy powstanie raport Misji zawierający wnioski i zalecenia co do dalszej realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
Facebook