Poznaj atom

MG: Program polskiej energetyki jądrowej przyjęty przez Radę Ministrów

Wtorek 28 stycznia 2014

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Programu polskiej energetyki jądrowej przygotowanego przez ministra gospodarki. Otwiera to nowy rozdział w dziedzinie rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski.

Decyzja polskiego rządu determinowana była potrzebą zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego, zapewnienia przewidywalnych i akceptowalnych cen energii, gwarantujących rozwój gospodarczy oraz względami ochrony środowiska. Energetyka jądrowa będzie pełniła również niezwykle ważną rolę w kontekście sprostania przez Polskę obowiązkom realizacji polityki energetyczno-klimatycznej UE w zakresie redukcji CO2 do atmosfery (energetyka jądrowa jest technologią zeroemisyjną). Przyjęcie Programu PEJ oznacza długoterminową polityczną wolę budowy energetyki jądrowej w Polsce. Wdrożenie energetyki jądrowej nie oznacza jedynie budowy elektrowni jądrowych i uzupełnienia polskiego koszyka energetycznego o energię pochodzącą z siłowni jądrowych. Będzie impulsem dla rozwoju gospodarczego, społecznego i regionalnego. Najwyższe wymogi i standardy obowiązujące w energetyce jądrowej będą miały również pozytywny wpływ na rozwój kultury technicznej polskiej energetyki i przemysłu. Wdrożenie energetyki jądrowej jest projektem cywilizacyjnym, który porównywać można z budową np. portu w Gdyni, czy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Dzięki budowie zaplecza naukowego i przemysłowego rozwinięta zostanie nowa branża, w której zatrudnienie znajdą specjaliści o najwyższych kwalifikacjach.

Program PEJ to strategiczny dokument, który przedstawia zakres działań, jakie należy podjąć, aby bezpiecznie korzystać z energetyki jądrowej w Polsce. Określa harmonogramu wybudowania dwóch elektrowni jądrowych oraz przygotowania pod te inwestycje infrastruktury regulacyjnej i organizacyjnej. W dokumencie zostały ustalone role oraz zakres odpowiedzialności instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie Programu, a także kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. PPEJ zawiera również: uzasadnienie ekonomiczne wdrażania budowy energetyki jądrowej w Polsce i możliwości jego finansowania oraz sposoby postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.

Według dokumentów opracowanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), wprowadzenie energetyki jądrowej wymaga od 10 do 15 lat prac przygotowawczych, włączając w to samą budowę pierwszej elektrowni. W przypadku Polski, dla wdrożenia energetyki jądrowej konieczna jest budowa prawie całej infrastruktury niezbędnej dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej (prawnej, organizacyjnej, instytucjonalnej, zaplecza naukowo-badawczego, systemu szkolenia kadr).

Prace nad Program PEJ

Rada Ministrów Uchwałą nr 4/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie działań podejmowanych w zakresie rozwoju energetyki jądrowej, „uznała za niezbędne przygotowanie i wdrożenie Programu polskiej energetyki jądrowej”. W dniu 12 maja 2009 r., Rozporządzeniem Rady Ministrów został ustanowiony Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej. W Uchwale nr 157/2010 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie Polityki energetycznej Polski do 2030 r., Rada Ministrów wskazała działania na rzecz dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej obejmujące: stworzenie podstaw instytucjonalnych do przygotowania i wdrożenia programu polskiej energetyki jądrowej, przygotowanie projektu programu polskiej energetyki jądrowej (…) oraz przedstawienie programu do zatwierdzenia Radzie Ministrów. Przygotowania do tego przedsięwzięcia Ministerstwo Gospodarki prowadziło zgodnie z wymogami prawa europejskiego i rekomendacjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Projekt PPEJ opracowano już w 2010 roku, jednak Rada Ministrów nie mogła wtedy przyjąć dokumentu, ze względu na konieczność przeprowadzenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, procesu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu PPEJ. W dniu 30 grudnia 2010 r. Ministerstwo Gospodarki rozpoczęto proces udziału społeczeństwa w sporządzaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu PEJ.

Konsultacje transgraniczne i społeczne

W dniu 18 lipca 2011 roku rozpoczęto konsultacje transgraniczne Prognozy i Programu. Konsultacje prowadziło Ministerstwo Gospodarki, we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Po awarii w elektrowni w Fukushimie pojawiło się zwiększone zainteresowanie uczestnictwem w procedurze konsultacji. W jego ramach Polska przekazała zainteresowanym państwom przetłumaczoną część dokumentacji (projektu dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko), umożliwiającą ocenę potencjalnych oddziaływań.
Do udziału w konsultacjach transgranicznych zaproszono 10 państw: Litwę, Łotwę, Estonię, Szwecję, Danię, Niemcy, Austrię, Czechy, Słowację i Finlandię. Litwa, Łotwa
i Estonia zrezygnowały z udziału w konsultacjach. Formalnie proces konsultacji transgranicznych został zakończony podpisaniem protokołu z Konsultacji z Austrią, co miało miejsce w maju 2013. W 2010 roku projekt Programu PEJ został poddany konsultacjom społecznym w ramach procedury dokumentu rządowego (ok. 100 podmiotów zgłosiło ok. 300 uwag, z których większość uwzględniono). Na przełomie 2011/2012 r. projekt Programu PEJ konsultowano społecznie w ramach konsultacji Prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 300 podmiotów).

Ekonomiczne uzasadnienie wdrożenie energetyki jądrowej w Polsce

Wykonana na zlecenie MG przez Agencję Rynku Energii w kwietniu 2013 roku „Aktualizacja analizy porównawczej kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych oraz odnawialnych źródłach energii” wskazuje na ekonomiczne uzasadnienie wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce w perspektywie najbliższych dziesięcioleci, aż do roku 2050. W obliczu realizacji przyjętych przez Polskę celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych elektrownie jądrowe są najtańszą opcją, jednocześnie zapewniającą największy poziom stabilności dostaw i kosztów spośród technologii, które mogą znaleźć zastosowanie w warunkach polskich
Warto też podkreślić, że z zainstalowanych obecnie w polskich elektrowniach 33,5 GW mocy do 2020 r. zostanie wyłączonych 6 GW oraz kolejnych 6 GW do 2030 r. – razem 36% mocy zainstalowanej. Elektrownia jądrowa może częściowo uzupełnić te ubytki.

Realizacja Programu

Niezależnie od prac nad Programem PPEJ, od momentu podjęcia przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2009 r. Uchwały nr 4 w sprawie działań podejmowanych w zakresie rozwoju energetyki jądrowej, działania związane z przygotowaniem Polski do rozwoju energetyki jądrowej były konsekwentnie realizowane. W tym czasie, w poszczególnych obszarach zrealizowano między innymi:
Podstawy instytucjonalne dla rozwoju energetyki jądrowej: Utworzono przy Prezesie Rady Ministrów Międzyresortowy Zespół ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, Utworzono przy Pełnomocniku Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Społeczny Zespół Doradców, Zmieniono strukturę organizacyjną PAA i rozpoczęto proces jej wzmacniania kadrowego w celu dostosowania do potrzeb dozoru jądrowego dla energetyki jądrowej.

Legislacja: Przygotowano i uchwalono nowelizację ustawy - Prawo atomowe (weszła w życie 1 lipca 2011 r.), przygotowano i uchwalono ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (weszła w życie 1 lipca 2011 r.), przygotowano i wydano 20 aktów wykonawczych do ustawy – Prawo atomowe, Polska (PAA i MG) jest zaangażowana w opiniowanie nowych wytycznych MAEA.

Kształcenie i szkolenie kadr dla instytucji i przedsiębiorstw związanych z energetyką jądrową: W latach 2009 - 2012 MG, we współpracy z Commissariat l’énergie atomique et aux énergies alternatives, zorganizowało serię szkoleń i staży dla przedstawicieli polskiego świata nauki – tzw. edukatorów. W roku 2012 opracowano zestaw materiałów edukacyjnych dotyczących energetyki jądrowej. W I połowie 2013 pilotażowo przetestowane materiały edukacyjne, zostały zamieszczone na ogólnopolskich portalach wiedzy dla nauczycieli (portal SCHOLARIS oraz portal prowadzony przez KOWEZiU). Przygotowano również grupę raportów na temat stanu przygotowania kadrowego kluczowych instytucji, uczelni wyższych oraz szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.

Działania informacyjno-edukacyjne: Od 2009 roku zrealizowano szereg działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o energetyce jądrowej. Badania opinii publicznej wykazywały każdorazowo niski poziom wiedzy społeczeństwa, co z kolei powodowało, że poparcie lub sprzeciw wobec energetyki jądrowej oparty był na odczuciach, a nie na solidnych podstawach faktograficznych. Dlatego też rozpoczęto kampanię informacyjną „Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią”, której celem jest dostarczenie Polakom aktualnych i rzetelnych informacji na temat energetyki jądrowej. W ramach kampanii przeprowadzono szereg działań wykorzystujących zarówno tradycyjne narzędzia komunikacji (prasa, radio, publikacje) jak i te nowoczesne (social media, debaty społeczne), uruchomiając stronę internetową www.poznajatom.pl i profile kampanii na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter), realizując kampanię reklamową w mediach, przeprowadzając bezpośrednie konsultacje społeczne z samorządowcami z województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, publikując szereg materiałów edukacyjnych, w tym jako dodatki tematyczne do gazet, organizując wizytę studyjną przedstawicieli samorządów i mediów do Finlandii czy też organizując i uczestnicząc w licznych debatach, seminariach, prelekcjach, i spotkaniach dotyczących realizacji Programu PEJ. W 2013 roku, ze względu na sytuację budżetową Państwa i ograniczenia środków przeznaczonych na krajowe działania promocyjne, kampania „Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią” została ograniczona i oparta o środki i kadry własne Ministerstwa Gospodarki.

Zaplecze naukowo-badawcze: Dokonano połączenia dwóch instytutów i utworzono Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). W realizację Programu PEJ włączyły się także m.in. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) oraz Instytut Fizyki Jądrowej PAN (IFJ PAN);MG przejęło od PAA zadania dot. przyznawania dotacji na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną (BJiOR), której głównymi beneficjentami są organizacje badawcze w dziedzinie energii jądrowej; Na wniosek MG Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBiR) uruchomiło strategiczny projekt badawczy „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej”.

Gospodarka odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym
Powołano Zespół do spraw opracowania Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym (KPPzWPJiOP). Przygotowano rekomendacje dotyczące gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, zatwierdzone przez Ministra Gospodarki w sierpniu 2012 r., które będą podstawą do opracowania KPPzWPJiOP.

Harmonogram działań

Realizacja polskiego programu jądrowego zakłada następujące etapy:
Etap II - 1.01.2014 - 31.12.2016: Ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na wybraną technologię pierwszej elektrowni jądrowej;
Etap III - 1.01.2017 - 31.12.2018: Wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem decyzji i opinii;
Etap IV - 1.01.2019 - 31.12.2024: Pozwolenie na budowę, budowa i podłączenie do sieci pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej, rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni jądrowych;
Etap V - 1.01.2025 - 31.12.2030: Kontynuacja i rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni jądrowych. Zakończenie budowy pierwszej elektrowni jądrowej.
Zakończenie budowy drugiej elektrowni jądrowej przewidywane jest na 2035 rok.

Polska gotowa na realizację PPEJ

Efektywność i prawidłowość prac nad realizacją Programu PEJ potwierdzili eksperci MAEA, którzy w marcu i kwietniu br. wizytowali Polskę w ramach Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej (INIR) oraz Zintegrowanego Przeglądu Dozoru Jądrowego (IRRS). MAEA dobrze oceniła całość przygotowań do wdrożenia Programu PEJ. W szczególności doceniono Polskę m.in. za wysokie standardy współpracy w ramach konsultacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz za wprowadzenie nowoczesnych regulacji prawnych.

Polacy nadal za atomem

Ostatnie wyniki badania opinii publicznej wskazują, że połowa Polaków popiera budowę elektrowni jądrowej, a ponad połowa jest zdania, że ta inwestycja jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi. Są one zbliżone do tych realizowanych w 2012 roku, przed uruchomieniem rządowej kampanii „Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią!”, którą zakończono rok temu, w konsekwencji sytuacji budżetowej Państwa i ograniczenia środków przeznaczonych na ten cel. Obecnie, zwolenników rozwoju w Polsce energetyki jądrowej jest mniej niż roku temu (spadek o 6 punktów procentowych do 50%), jednak wzrósł odsetek osób niezdecydowanych do poziomu 8%. Liczba przeciwników wzrosła o 1 punkt procentowy (42%). Większość Polaków (58%) jest zdania, że budowa elektrowni jądrowej w Polsce jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi, a ponad 90% badanych uważa, że potrzebne jest prowadzenie działań informacyjnych na temat energetyki jądrowej.

PPEJ

Facebook