Poznaj atom

Fizyka może być atrakcyjniejsza

Wtorek 09 lipca 2013

Eksperci Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) wspólnie z nauczycielami i uczniami mazowieckich techników realizują projekt „Szkoła z przyszłością”. Podczas zajęć w szkołach oraz interaktywnych zajęć w laboratoriach instytutu, posiadającego jedyny reaktor jądrowy w Polsce, wypracowany zostanie program nauczania w zawodach nukleonicznych, mający na celu zachęcić młodzież do nauk ścisłych.

Specjaliści, nauczyciele, pracodawcy jak i sami uczniowie są zgodni – dzisiejszy system nauczania przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia) należy udoskonalić. Wspólnie z ekspertami NCBJ szukają rozwiązań podnoszących skuteczność przekazywania wiedzy tak aby zachęcić młodzież do nauki oraz efektywniej przygotowując ich do przyszłej kariery zawodowej. Realizowany projekt „Szkoła z przyszłością” ma pomóc wprowadzić niezbędne zmiany do systemu nauczania przedmiotów ścisłych.


Pierwszy etap - badania

Pierwszym etapem projektu „Szkoła z przyszłością” było przeprowadzenie badań dotyczących nauczania w technikach na Mazowszu (co dziesiąty absolwent z 80 tys. osób kończących technikum jest z województwa mazowieckiego) na trzech grupach: nauczycieli, pracodawców jak i uczniów.

„Przeprowadzone badania niestety utwierdziły nas w dotychczasowych obserwacjach dotyczących niedociągnięć w nauczaniu przedmiotów ścisłych” – mówi prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński, dyrektor Działu Edukacji i Szkoleń NCBJ, pomysłodawca projektu „Szkoła z przyszłością” – „wychodząc więc naprzeciw oczekiwaniom postanowiliśmy pomóc młodzieży jak i nauczycielom aby na drodze wspólnej rozmowy poszukać najlepszych rozwiązań wpływających na poprawę jakości ich kształcenia”.

W opinii uczniów obecny program nauczania w technikach nie zachęca do zainteresowania się naukami ścisłymi. Jako przyczynę większość wskazuje na brak w szkołach wykładów z pokazami oraz wycieczek tematycznych do laboratoriów, nie wspominając o oddzielnych przedmiotach poświęconych tematyce jądrowej. Pomimo tych niedogodności blisko połowa absolwentów techników decyduje się na kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych.

Nie tylko sami uczniowie ale również szkolący ich nauczyciele widzą, że obecny program nauczania nie zachęca ich podopiecznych do zainteresowania się naukami ścisłymi. Aż 83% z nich wskazało na konieczność zwiększenia liczby godzin z zajęć ścisłych, w tym z zagadnień tematyki jądrowej. Co więcej, dużą przeszkodą w prowadzeniu ciekawych zajęć okazuje się brak odpowiednio przygotowanych pracowni w szkołach. Tak więc wprowadzone dodatkowe zajęcia nauczyciele mogliby przeznaczyć na wycieczki do specjalistycznych laboratoriów, udział w konferencjach itp.

System nauczania weryfikuje rynek pracy. Przeprowadzone badania pokazały, że ponad połowa pracodawców ocenia jakość kształcenia w technikach nisko lub nawet bardzo nisko. Wskazują na brak przygotowania merytorycznego absolwentów, co jest podstawowym ich wymogiem w procesie rekrutacji. A zapotrzebowanie na absolwentów techników będzie rosło, na rynku brakuje specjalistów z wykształceniem technicznym, natomiast obserwuje się nadmiar osób z wykształceniem humanistycznym.

Badania dotyczące stanu szkolnictwa zawodowego i zapotrzebowania na rynku pracy na absolwentów techników w ramach projektu „Szkoła z przyszłością” na zlecenie NCBJ przeprowadziła firma MillwardBrown SMG/KRC na trzech grupach: uczniów, nauczycieli i pracodawców z województwa mazowieckiego. Nauczycieli przebadano za pomocą wywiadów z wykorzystaniem papierowego kwestionariusza, uczniów podczas ankiet audytoryjnych, natomiast pracodawców metodą ilościową za pomocą techniki CAPI. Badania wykonano w październiku 2012 r.

„W ramach projektu oprócz badań przeprowadziliśmy również dwie tury specjalistycznych szkoleń z nauczycielami przedmiotów ścisłych. Podczas nich we wspólnych rozmowach próbowaliśmy znaleźć optymalne rozwiązania wpływające na zwiększenie zainteresowań uczniów przedmiotami takimi jak fizyka, matematyka czy chemia” – podkreśla mgr Marcin Sadowski, kierownik projektu „Szkoła z przyszłością” – „obecnie rozpoczynamy drugi etap w którym przetestujemy opracowany program edukacyjny. Zaprosimy też uczniów do naszego instytutu na ciekawe zajęcia laboratoryjne”.

„Szkoła z przyszłością” to projekt o wartości blisko 1 mln zł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). To także jeden z szerokiego wachlarza kompleksowych działań edukacyjnych realizowanych w NCBJ mających na celu podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa na temat zagadnień związanych energetyka jądrową. NCBJ współpracuje również z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą przygotowując programy specjalistycznych kursów i studiów podyplomowych. Z wiedzy ekspertów korzystają nie tylko studenci, ale również młodzież gimnazjalna podczas dedykowanych im zajęć na terenie ośrodka w Świerku. Dzięki odpowiednio przygotowanym wykładowcom, którzy podczas zajęć wspierają się unikatowymi w skali kraju urządzeniami badawczymi (takimi jak badawczy reaktor jądrowy „Maria”), NCBJ odwiedza rocznie ponad 7000 osób z całej Polski.

Źródło: NCBJ


 

Facebook