Poznaj atom

Elektrownie jądrowe na Ukrainie pod wzmocnioną kontrolą dozoru

Środa 05 marca 2014

Według informacji uzyskanych w dniu 3 marca 2014 od ukraińskiego Urzędu Dozoru Jądrowego (SNRC), ochrona fizyczna obiektów jądrowych na Ukrainie, w tym przede wszystkim aktualnie eksploatowanych 15 reaktorów energetycznych w elektrowniach jądrowych (Równe, Chmielnicki, Południowo-ukraińska i Zaporoże), została odpowiednio wzmocniona od listopada ub. roku w miarę nasilania się konfliktu społeczno-politycznego i jest stale utrzymywana na podwyższonym poziomie.

Dodatkowo zawieszone zostały zezwolenia na jakiekolwiek przewozy materiałów jądrowych.Nie odnotowano w tym czasie żadnych przesłanek realnego zagrożenia ze strony protestujących i gdyby nie ostatnie działania rosyjskich sił zbrojnych na Krymie, te uprzednio podjęte dodatkowe zabezpieczenia, wobec stabilizowania się sytuacji polityczno-społecznej na Ukrainie pod nowym rządem, mogłyby zostać zniesione. Są jednak nadal utrzymywane wobec zagrożenia zewnętrznego i nieprzewidywalności możliwej dywersji. Rozwój sytuacji jest pilnie obserwowany przez dozór ukraiński (SNRC) i oceniany z punktu widzenia ewentualnego wdrożenia dalszych koniecznych zabezpieczeń.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego eksploatacja tych obiektów prowadzona była i jest bezpiecznie, zgodnie z normalnymi procedurami i wymaganiami oraz pod kontrolą ukraińskiego dozoru. Obecnie uruchomiany jest m.in. proces wdrażania opracowanego przez SNRC planu działań prowadzących do dostosowania poziomu bezpieczeństwa ukraińskich reaktorów do wymagań referencyjnych WENRA.

Państwowa Agencja Atomistyki jako urząd dozoru jądrowego utrzymuje nieprzerwanie kontakty ze swoim odpowiednikiem na Ukrainie – Państwowym Komitetem Dozoru Jądrowego SNRC, od czasu podpisania w Kijowie dnia 24 maja 1993 r. dwustronnej Umowy pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o wczesnym powiadamianiu o awariach jądrowych, o wymianie informacji oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Poziom relacji PAA z dozorem ukraińskim zapewnia w razie potrzeby niezwłoczny dostęp do fachowej i zweryfikowanej informacji o sytuacji w ukraińskich obiektach jądrowych.

Źródło: paa.gov.pl
Facebook