Materiały dla prasy

Strategia dot. bezpieczeństwa energetycznego przyjęta przez RM

Czwartek 17 kwietnia 2014

15 kwietnia Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii "Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r.", przedłożoną przez ministra gospodarki.

Pogodzenie wzrostu gospodarczego z dbałością o środowisko to obecnie jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi Polska. Ma to szczególne znaczenie w kontekście zmian zachodzących w światowej gospodarce, takich jak: wzrost poziomu życia obywateli, efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych czy zmiany wzorców produkcji i konsumpcji.
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ) obejmuje dwa istotne obszary: energetykę i środowisko oraz określa kluczowe reformy i niezbędne działania, które powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 r.

Głównym celem strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnym i przyszłym pokoleniom, z uwzględnieniem ochrony środowiska, oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę.

Jednym z celów strategii jest zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię.
Realizacja tego celu obejmuje:

  • lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii i poprawę efektywności energetycznej,
  • zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców energetycznych,
  • modernizację sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowania do energetyki jądrowej,
  • rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji odbiorcy,
  • wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii,
  • rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich.

Kolejnym istotnym celem Strategii jest poprawa stanu środowiska.

Cel ten będzie realizowany przez:

  • zapewnienie społeczeństwu i gospodarce dostępu do czystej wody,
  • racjonalne gospodarowanie odpadami, ochronę powietrza, w tym ograniczenia oddziaływania energetyki,
  • wspieranie nowych i promocję polskich technologii energetycznych,
  • promocję zachowań ekologicznych i tworzenie "zielonych" miejsc pracy.

Innym kluczowym zagadnieniem dokumentu jest kwestia poprawy efektywności energetycznej w. Jej zadania to przede wszystkim zmniejszenie energochłonności polskiej gospodarki. Największym wyzwaniem jest modernizacja energetyki i ciepłownictwa oraz dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej - wprowadzenie energetyki jądrowej i zwiększenie udziału rozproszonych źródeł odnawialnych, w tym mikroźródeł.

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest jedną z 9 zintegrowanych strategii rozwoju. BEiŚ uszczegóławia zapisy średniookresowej strategii rozwoju kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020) w dziedzinie energetyki i środowiska oraz stanowi ogólną wytyczną dla Polityki energetycznej Polski i innych programów rozwoju.

Koresponduje z celami rozwojowymi określanymi na poziomie wspólnotowym (Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu) oraz celami pakietu klimatyczno-energetycznego. BEiŚ wyznacza ramy strategiczne dla dalszych prac programowych i wdrożeniowych, dotyczących adaptacji do zmian klimatu, ochrony zasobów naturalnych i środowiska przyrodniczego, jak również bezpieczeństwa i efektywności energetycznej.
Facebook