Materiały dla prasy

Hanna Trojanowska zakończyła pracę jako Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej

Piątek 11 kwietnia 2014

W dniu 11 kwietnia br. Hanna Trojanowska, w związku z wypełnieniem powierzonych zadań, została odwołana przez Prezesa Rady Ministrów z funkcji Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej. Od momentu powołania w dniu 19 maja 2009 roku, Hanna Trojanowska odpowiadała za całokształt zadań w zakresie rozwoju i wdrażania energetyki jądrowej - w tym m.in. za opracowanie i przedstawienie Radzie Ministrów Programu polskiej energetyki jądrowej.

Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński wyraził uznanie i podziękował Hannie Trojanowskiej za pracę i wkład w budowę Programu PEJ.

„Nie było do tej pory tak intensywnego i owocnego czasu dla energii jądrowej w Polsce jak ostatnie pięć lat. Po rezygnacji z projektu jądrowego w Żarnowcu na początku lat 90-tych, startowaliśmy praktycznie od zera” – mówi Hanna Trojanowska – „Dziś, po blisko 5 latach pełnienia funkcji Pełnomocnika i wykonaniu powierzonych mi zadań, odchodzę ze stanowiska w poczuciu, że nadany został właściwy kierunek rozwoju energetyki jądrowej w Polsce”.

Przyjęcie 28 stycznia br. przez Radę Ministrów Programu PEJ zakończyło formalny etap przygotowań do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Obecnie odpowiedzialnym za realizację zadań w zakresie rozwoju energetyki jądrowej jest Minister Gospodarki, który będzie kontynuował dalsze zadania w zakresie wdrażania, funkcjonowania i rozwoju energetyki jądrowej przy wsparciu Departamentu Energii Jądrowej. Będą to prace związane m.in. przygotowywaniem planu w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, wspieraniem wysiłków polskich przedsiębiorców i sektora naukowego na rzecz ich zaangażowania w realizację inwestycji jądrowych w Polsce i za granicą, koordynacją działań na rzecz kształcenia i szkolenia kadr dla instytucji i firm związanych z energetyką jądrową, kontynuowaniem działań informacyjno-edukacyjnych, komunikacyjnych.

„Program polskiej energetyki jądrowej to kamień milowy polskiej gospodarki otwierający drogę do realizacji konkretnych działań, które pozwolą na sprawną i bezpieczną budowę i eksploatację elektrowni jądrowych w Polsce” – podsumowuje Hanna Trojanowska – „Tylko determinacja i konsekwencja w działaniu pozwoli na zrealizowanie tego największego wyzwania w historii polskiego rynku energii elektrycznej i w całej powojennej gospodarce.”

Obowiązki w zakresie realizacji Programu PEJ – zgodnie z określonymi w nim działaniami, zadaniami i celami – spoczywają także na innych niż Minister Gospodarki podmiotach (m.in. Ministerstwo Skarbu Państwa, Państwowa Agencja Atomistyki, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych). Sama realizacja inwestycji należy zaś do inwestora, czyli Polskiej Grupy Energetycznej PGE S.A., która jest bezpośrednio odpowiedzialna za budowę elektrowni jądrowych i infrastruktury towarzyszącej.


Pełnomocnik został powołany w dniu 19 maja 2009 r. w randze podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, stanowiącego wykonanie uchwały Rady Ministrów nr 4/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie działań podejmowanych w zakresie rozwoju energetyki jądrowej.

Pełnomocnik zrealizował wszystkie zadania przewidziane w powyższym rozporządzeniu. Najważniejszym z nich było opracowanie i przedstawienie Radzie Ministrów Programu polskiej energetyki jądrowej. Ponadto, przeprowadzono działania w następujących obszarach:

Legislacja: Stworzono nowoczesne i kompleksowe ramy prawne dla energetyki jądrowej w Polsce. Zakres i jakość wprowadzonych zmian w polskim prawodawstwie zostały bardzo wysoko ocenione na forum międzynarodowym, w tym przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej.
Kształcenie i szkolenie kadr: Przeprowadzono serię szkoleń i staży dla przedstawicieli polskiego świata nauki – tzw. edukatorów. Opracowano raporty na temat stanu przygotowania kadrowego kluczowych instytucji, uczelni wyższych oraz szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. Na początku kwietnia br. odbyło się w MG I Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej.

Zaplecze naukowo-badawcze: Utworzono Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) łącząc dotychczas istniejące instytuty naukowe. W realizację Programu PEJ włączyły się także m.in. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) oraz Instytut Fizyki Jądrowej PAN (IFJ PAN). Na wniosek MG Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBiR) uruchomiło strategiczny projekt badawczy „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej”.

Działania informacyjno-edukacyjne: Od 2009 roku zrealizowano szereg działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o energetyce jądrowej. Rozpoczęto kampanię informacyjną „Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią”, w której ramach przeprowadzono szereg działań wykorzystujących zarówno tradycyjne narzędzia komunikacji (prasa, radio, publikacje) jak i te nowoczesne (social media, debaty społeczne). W 2013 roku działania edukacyjno-informacyjne oparte o środki i kadry własne Ministerstwa Gospodarki.
Postępowanie z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym: Powołano Zespół do spraw opracowania Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Rozpoczęto także działania związane z przygotowaniem badań dla lokalizacji przyszłego składowiska odpadów promieniotwórczych nisko- i średnioaktywnych.

Współpraca międzynarodowa: Podpisano memoranda o współpracy w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii jądrowej z Francją (2009), Japonią, Koreą i USA (2010). Pozwoliły one na korzystanie przez Polskę z doświadczeń tych państw. Sukcesem w 2010 r. zakończyły się starania o członkostwo w Agencji Energii Jądrowej OECD (NEA OECD). Przedstawiciele Polski aktywnie uczestniczyli w pracach międzynarodowych organizacji i inicjatyw w zakresie energetyki jądrowej (MAEA, NEA OECD, Europejskie Forum Energii Jądrowej – ENEF, Międzynarodowe Ramy Współpracy dla Energetyki Jądrowej – IFNEC). Zintegrowany Przegląd Infrastruktury Jądrowej (INIR) dokonany przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej potwierdził wysoką jakość przygotowania Polski do wdrożenia energetyki jądrowej.
Facebook